ASIC and NFAChịu sự giám sát từ ASICNFA
    Thời gian Gía trị công bố Dự đoán Trước Tính quan trọng
    Thời gian Quốc gia Tính quan trọng